Algemeen

Door deze website te bezoeken en/of de op deze website aangeboden informatie te gebruiken, dan wel door uw gegevens te verstrekken aan Vordering Direct B.V., verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

De informatie op de website is met zorg samengesteld. Vordering Direct B.V. wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de vorm, inhoud of volledigheid van de website uitdrukkelijk van de hand. De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Persoonsgegevens

Vordering Direct B.V. betracht uiterste zorgvuldigheid tijdens het behandelen van persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan derden en worden slechts bewaard voor de duur die noodzakelijk is. Na deze periode worden persoonsgegevens vernietigd.

Informatie gebruiken

Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot op deze website aangeboden informatie, grafisch materiaal, logo’s en foto’s berusten bij Vordering Direct B.V., dan wel diens licentiegevers. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of enigerlei wijze openbaar te maken, te verspieden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vordering Direct B.V. De aangeboden informatie mag u slechts voor persoonlijk gebruik gebruiken.

Wijzigingen

Vordering Direct B.V. heeft het recht de aangeboden informatie, met inbegrip van deze disclaimer ten allen tijde en zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.